ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I.     Bevezetés

1.     Az OLELO Fordító és Tolmács Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OLELO Kft.) valamennyi szolgáltatását a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint végzi, az Ügyfeleivel szolgáltatások nyújtására létrejött valamennyi szerződésére (a továbbiakban: Szerződés) a jelen ÁSZF irányadó.

2.     Az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételek csak a felek között erre vonatkozóan írásban létrejött megállapodás esetén és csak eseti alapon érvényesülnek.

3.     A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege az OLELO Kft. honlapján bárki számára hozzáférhető, megismerhető.

4.     Folyamatos szerződéses kapcsolat (ideértve a keretszerződéseket, illetve az ugyanazon ügyféllel, hasonló tárgyban ismétlődően létrejövő eseti szerződéseket is) esetén az ÁSZF alkalmazásáról elegendő a szerződéses kapcsolat kezdetén, egy alkalommal megállapodni.

II.     Az OLELO Kft. által nyújtott szolgáltatások

1.     Tolmácsolás

Minden olyan szolgáltatás, amelynek során forrásnyelvi szöveg szóbeli fordítása valósul meg a megadott célnyelvre.

1.1.      Szinkrontolmácsolás

Folyamatos tolmácsolási mód, amelynek során a szóbeli fordítás a forrásnyelvi szöveggel egyidejűleg hangzik el, technikai berendezés segítségével. Szinkrontolmácsolás egyszerre több nyelven is történhet.

1.2.      Konszekutív tolmácsolás

Szakaszos tolmácsolási mód technikai berendezés segítségével, vagy anélkül, amelynek során igény szerint egy-egy mondat, gondolati egység, vagy akár 4-5 perc terjedelmű szövegegység után a tolmács a célnyelvre lefordítja az elhangzottakat.

1.3.      Fülbesúgásos tolmácsolás (chuchotage)

Szinkrontolmácsolás technikai berendezés nélkül. A tolmács hallgatói közelében helyezkedik el, közvetlenül vagy hangosításon keresztül a beszélőt hallgatja és 2-4 főnek fülbe súgva tolmácsolja az elhangzottakat.

2.     Fordítás

Fordítás minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.

3.     Lektorálás

A fordítás ellenőrzése nyelvtani, stilisztikai és szakmai szempontok szerint. A lektorálás lehet anyanyelvi és/vagy szakmai jellegű ellenőrzés. (A fordítási szolgáltatás a lektorálást nem tartalmazza, azt az OLELO Kft. az Ügyfél külön kérésére végzi el.)

4.     Rendezvénytechnikai szolgáltatás

4.1.      Fülkés tolmácsberendezés biztosítása

Infravörös technológián alapuló tolmácsberendezés, valamint hangszigetelt és szellőzéssel ellátott alumíniumvázas fülke biztosítása. A tolmácsberendezés elemei: fülke, digitális tolmácsközpont, tolmácspult, infravörös jeladó, vevőkészülékek.

4.2.      Tour-guide berendezés biztosítása

A tour-guide rendszer egy vagy két mikrofonból (adó) és a hozzá tartozó hallgatókészülékekből (vevő) áll.

4.3.      Hangosítási szolgáltatás

Aktív hangfalak, hangfal-állványok, keverő, mikrofonok (csíptetős, kézi, headset, pulpitus, asztali push&talk) biztosítása. Az Ügyfél és az OLELO Kft. a rendezvény jellegét figyelembe véve (helyszín, résztvevők száma, rendezvény típusa, helyszínen elérhető egyéb technikai eszközök) mindig egyedileg határozza meg a hangosítási szolgáltatás tartalmát.

4.4.      Hang- és/vagy képrögzítés

Az OLELO Kft. által biztosított audio- és video eszközök igénybe vételével az Ügyfél részére a kép és a (nyelvenkénti) hang rögzítése, amelyet az OLELO Kft. – előre egyeztetett formátumban és adathordozón – az Ügyfél rendelkezésére bocsát.

5.     Gyárlátogatás

Az Ügyfél által végzett tevékenység, gyártási folyamat bemutatása a gyártás helyén, az Ügyfél által meghatározott terjedelemben, tartalommal és menetrend szerint. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a tevékenység az OLELO Kft. részéről betanulást és betanítást igényel, továbbá azt is, hogy amennyiben a gyárlátogatás menetrendje, tartalma változik, úgy az a díjazás változását eredményezheti, melyről a Felek külön kötelesek megállapodni.

III.        A szerződés létrejötte az Ügyfél és az OLELO Kft. között

1.     Az OLELO Kft.-től a potenciális ügyfél (ajánlatkérő) az egyes konkrét, az általa megrendelni kívánt szolgáltatásokra írásban (postai úton, e-mail útján, telefonon, ideértve minden internetes telefonos alkalmazást is, pl. SKYPE, VIBER), vagy az OLELO Kft. honlapján található web-es felületen kérhet ajánlatot.

2.     Ajánlatkérő az ajánlatkérésében a szokásos adatokon (igényelt szolgáltatás, helyszín, időpont, határidő) túl köteles megadni a szolgáltatással kapcsolatos különleges körülményeket, tulajdonságokat is.

3.     Az OLELO Kft. erre irányuló igénye esetén a potenciális ügyfélnek (ajánlatkérőnek) biztosítania kell, hogy az ajánlat megtétele előtt az OLELO Kft. a rendezvényhelyszínt megtekinthesse, bejárhassa, és a szolgáltatásra vonatkozó különleges tulajdonságokat megismerhesse a speciális körülmények, tulajdonságok megállapítása céljából.

4.     Az OLELO Kft. az ajánlatkérőnek az ajánlatkérésben megjelölt e-mail címére megküldött e-mailben teszi meg írásbeli ajánlatát. (Amennyiben az ajánlat bármely okból nem tartalmazná egyértelműen azt, hogy az nettó vagy bruttó díjat tartalmaz-e, illetve annak pénznemét, úgy az ajánlat nettó forintösszegben értendő.)

5.     A OLELO Kft. az e-mailben megküldött ajánlatához mellékletként csatolja a mindenkori ÁSZF-jét, lehetővé téve ezáltal, hogy a potenciális ügyfél (ajánlatkérő) az Általános Szerződési Feltételeket a szerződés létrejötte előtt megismerhesse.

6.     Az OLELO Kft. ajánlata – ellenkező rendelkezés hiányában – az ajánlatnak a potenciális ügyfél (ajánlatkérő) számára való hozzáférés lehetőségének napjától számított hatvan (60) napig érvényes.

7.     Az OLELO Kft. ajánlata a potenciális ügyfél (ajánlatkérő) részéről akkor tekintendő érvényesen elfogadottnak, ha az ajánlatot az ajánlatkérő a fenti határidőben (60 nap) írásban elfogadja (azaz a szolgáltatást megrendeli). Az ajánlatra tett elfogadó nyilatkozattal a felek között a szerződés létrejön, az ajánlatkérő ezzel ügyféllé (a továbbiakban: Ügyfél) válik.

(Az OLELO Kft. és az Ügyfél ezután együtt „Felek”- ként említve a jelen ÁSZF-ben.)

8.     Az ajánlat elfogadó nyilatkozat (megrendelés) megtételével az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára és a Felek jogviszonyára nézve teljes körűen, minden korlátozástól mentesen elfogadta.

9.     Az Ügyfél e-mail címéről érkező megrendelés az Ügyfél feljogosított képviselőjétől érkezett nyilatkozatnak tekintendő akkor is, ha a megrendelésen nem az Ügyfél törvényes (szervezeti) képviselőjének neve szerepel aláíróként. Az írásban, de nem e-mail útján történő megrendelés esetén a megrendelés csak akkor érvényes, ha azt az Ügyfél törvényes, vagy erre külön, írásban meghatalmazott képviselője írta alá.

10.1.    Azt követő három (3) munkanapon belül, ahogy az Ügyfél az OLELO Kft. ajánlatát elfogadva a szolgáltatást megrendelte, az OLELO Kft. „Megbízás visszaigazolása” megnevezésű dokumentumot küld meg írásban az Ügyfélnek, mely a Felek között az elfogadott ajánlat szerinti tartalommal létrejött szerződés egyedi feltételeit részletesen rögzítve igazolja a szerződés létrejöttét és tartalmát.

10.2.    Amennyiben a „Megbízás visszaigazolása” megnevezésű dokumentumban rögzített egyedi feltételek eltérnének a Felek között korábban egyeztetett feltételektől, úgy az Ügyfél a „Megbízás visszaigazolás” dokumentum részére való megküldését követő negyvennyolc (48) órán belül kifogásolhatja a dokumentum tartalmát és igazolhatja, hogy ajánlatkérése/megrendelése, illetve az OLELO Kft. részéről tett ajánlat más feltételeket tartalmazott. Amennyiben az Ügyfél kifogása alapos, úgy az OLELO Kft. késedelem nélkül új, a megállapodott szerződéses tartalomnak megfelelő „Megbízás visszaigazolás” megnevezésű dokumentumot küld meg az Ügyfél részére.

10.3.    Amennyiben a kifogás nem alapos, vagy az Ügyfél a „Megbízási visszaigazolása” dokumentummal kapcsolatban a fenti határidőben észrevételt nem tesz, úgy a Felek elfogadják, hogy jogviszonyuk egyedi feltételeit az OLELO Kft. által korábban megküldött „Megbízás visszaigazolása” dokumentum tartalmazza.

10.4.    Abban az esetben, ha az Ügyfél az OLELO Kft. ajánlata alapján nem írásban (ideértve az e-mailt is) rendelte meg a szolgáltatást, vagy ha az ajánlatkérés és/vagy az ajánlat adás írásbeli dokumentálása bármely okból elmaradt, vagy ezek a dokumentumok a későbbiekben bármely oknál fogva nem lelhetőek fel, úgy a Felek közötti szerződés egyedi feltételeire kizárólag az OLELO Kft. által megküldött „Megbízás visszaigazolása” megnevezésű dokumentumban foglaltak az irányadók, és az Ügyfél a későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy más feltételekkel rendelte meg a szolgáltatást, illetve a Felek között a szerződés más tartalommal jött létre.

IV.     A Felek jogai és kötelezettségei

1.     Az Ügyfél köteles a fordítandó szövegben felmerülő sajátos, széles körben nem ismert terminológiát az OLELO Kft. rendelkezésére bocsátani, továbbá szükség szerint az értelmezésben támogatást nyújtani, ennek elmaradása esetén a fordítás esetleges hibájáért, hiányosságáért az OLELO Kft.-t nem terheli felelősség.

2.     Az OLELO Kft. a célnyelvi szövegben a forrásnyelvi szöveg eredeti formátumát (betűméretek- és típusok, bekezdések stb.) csak abban az esetben köteles változatlan módon megjeleníteni, ha az Ügyfél a forrásnyelvi szöveget szerkeszthető formátumban (pl. Word) adja át részére.

3.     Azok az adatok, amelyeket az Ügyfél megbízásából harmadik személyek adnak meg, az Ügyfél által megadott adatnak tekintendők.

4.     Ügyfél köteles a szerződés teljesítése során az OLELO Kft.-t minden olyan tényről, körülményről, adatról, információról, valamint ezek esetleges változásáról tájékoztatni, amely a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez szükséges.

5.1.      Fordítás és lektorálás esetén az Ügyfél köteles a forrásnyelvi szöveget a szerződésben meghatározott időpontig az OLELO Kft. rendelkezésére bocsátani, mert az OLELO Kft. a teljesítési határidőt csak ezzel a feltétellel tudja betartani. Késedelmes átadás esetén a teljesítés határideje a késedelem mértékével meghosszabbodik.

5.2.      Amennyiben fordítási feladat esetén az Ügyfél csak a határidő napját jelöli meg a célnyelvi szöveg átadására, ebben az esetben a teljesítés pontos határideje a megadott napon éjjel 24 óra.

6.     Amennyiben az Ügyfél a III/1.1.-1.5. pontban részletezett tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy annak csak részben tesz eleget, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, úgy köteles az OLELO Kft.-t az ezzel okozott mindennemű kártól mentesíteni, és az emiatt az Ügyfélnél jelentkező károkat viselni, továbbá a harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, azokért teljes körűen helytállni.

V.     Díjazás, elszámolás, teljesítés, számlázás, fizetés

1.     Tolmácsolás szolgáltatás esetén az OLELO Kft. a tolmácsolási díjat nap és fél nap egységekben adja meg. Egy (1) nap legfeljebb nyolc (8) óra, fél (0,5) nap legfeljebb négy (4) óra rendelkezésre állást jelent. Az OLELO Kft. óradíjat túlóra esetén állapít meg.

2.     Rendelkezésre állási idő alatt az az időtartam értendő, amikor az Ügyfél által előzetesen közölt igény szerint a tolmács a rendezvény helyszínén a feladat elvégzésére készen rendelkezésre áll, beleértve a kávé- és étkezési szüneteket is.

3.1.      A túlóradíj minden esetben tolmácsonként és megkezdett óránként értendő.

3.2.      Az OLELO Kft. túlóradíjat abban az esetben is felszámíthat, ha erről külön tájékoztatást nem ad az ajánlatban. Amennyiben az ajánlatban ettől eltérő számítási mód nem szerepel, az OLELO Kft. az első túlórát abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 30. perc után ér véget. A második túlóradíjat abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 60. perc után ér véget. A harmadik túlóradíjat abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 120. perc után ér véget.

3.3.      A túlóradíj kiszámításának módja, amennyiben a vonatkozó ajánlatban ettől eltérő túlóradíj nem szerepel: a napidíj osztva 8-cal és szorozva 1,2-vel.

3.4.      Az OLELO Kft. a fordításra és lektorálásra vonatkozóan minden esetben minimum díjat is megállapít, amelyet az adott nyelv(ek), nem pedig a megrendelés összértéke alapján határoz meg és mely minimum díjat már az ajánlatában feltüntet. A fordítás és lektorálás minimum díja, ha erről a szerződés külön nem rendelkezne: 5.000 Ft + ÁFA / nyelvkombináció.

4.     Négy (4) órát meghaladó tolmácsolás esetén az Ügyfél gondoskodik a tolmács(ok) étkezéséről és annak költségeit megtéríti.

5.     Amennyiben a szerződés teljesítése során a tolmács(ok) elszállásolása válik szükségessé, az Ügyfél előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatót a szállás körülményeiről. Az Ügyfél a tolmács(ok) szállását csak az OLELO Kft. jóváhagyása után foglalhatja le és köteles a tolmácsok szállásának költségeit viselni.

6.     A tolmácsolást a Felek teljesítettnek tekintik akkor is, ha a tényleges tolmácsolásra nem került sor, de a tolmács az Ügyfél előzetes tájékoztatásának megfelelően felkészült, az előre meghatározott helyen és időpontban megjelent és a megadott időtartamban rendelkezésre állt.

7.     Az OLELO Kft. a szerződés teljesítésével összefüggésben szükségessé váló utazás Ügyfél által fizetendő költségeinek megállapításakor az üzemanyagköltséget, az esetleges útdíjat és az utazásra fordított időt veszi figyelembe, ez utóbbit oly módon, hogy a túlóradíjat az utazásra fordított órák számának felével szorozza meg.

8.     Az OLELO Kft. a számláit – az Ügyfél erre vonatkozóan tett elfogadó nyilatkozata esetén -elektronikus formában, minden más esetben papír alapon, tizenöt (15) naptári napos fizetési határidővel állítja ki és küldi meg e-mailen az Ügyfélnek. Az OLELO Kft. a számlát csak akkor postázza az Ügyfél székhelyére/lakcímére, ha azt az Ügyfél kifejezetten kéri. Az Ügyfél az OLELO Kft. kérésére köteles visszaigazolni a számla kézhezvételét.

9.1.      Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a Ptk.-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamatot tartozik a nem teljesített számlaösszeg, mint tőkeösszeg után megfizetni, a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig terjedő időre.

9.2.      Az Ügyfél fizetési késedelme, nem teljesítése esetén az OLELO Kft. jogosult továbbá arra, hogy a teljesítésre történő felszólítással és az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (pl. illeték, ügyvédi munkadíj, közjegyző/végrehajtó díja, behajtási költségátalány, stb.) az Ügyféllel szemben érvényesítse.

10.     Az Ügyfél fizetési késedelme esetén az OLELO Kft. jogosult az Ügyfélnek teljesítendő egyéb feladatok teljesítését az esedékessé vált követelés pénzügyi teljesítésig felfüggeszteni, ez részéről nem minősül szerződésszegésnek.

11.     Az Ügyfél az OLELO Kft. követelésébe nem számíthatja be az OLELO Kft. felé bármely jogcímen fennálló követelését, kivéve, ha a beszámítás időpontjában a követelés jogosságát és összegét már jogerős bírói ítélet bizonyítja.

VI.     Felelősség, szerződésszegés, minőségi kifogások, késedelem, jogkövetkezmények

1.1.      Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tolmácsolás feltétele a tolmácsolandó beszédek tolmácsolhatósága és a tolmácsoláshoz szükséges technikai feltételek megléte.

A tolmácsolhatóságot nehezítő vagy megakadályozó körülmények:

– a tolmácsolt személy hallhatósága, különös tekintettel a következő esetekre:

  • fülbesúgás esetén hangosítás nélkül, a beszélő személy a tolmácstól távol helyezkedik el, gyengén vagy részlegesen hallható
  • rossz minőségű (recsegő, zajos) hangosítás
  • tolmácsberendezés használatakor a beszélő nem használ mikrofont, vagy valamilyen okból nem jól hallható (pl. elfordul a mikrofontól)
  • zajos környezet

– a tolmácsolt személyre és a vetítésre a tolmácsnak nincs közvetlen rálátása, vagy nem biztosítanak neki monitoros élőképet

– a tolmácsolt személy erős akcentussal beszél

– a tolmácsolt személy gyengén artikulál

– a tolmácsolt személy beszédsebessége nem teszi lehetővé a (teljes értékű) tolmácsolást.

– konszekutív tolmácsoláskor a tolmácsnak nem szabad mindkét keze (pl. mikrofont tart, mert nincs állvány), amely a jegyzetelés miatt fontos

– szinkrontolmácsoláskor nem állnak rendelkezésre a szükséges berendezések, úgy mint zárt, szellőzéssel ellátott, zajmentesen üzemeltethető (ventilátor, ajtó) hangszigetelt fülke és infravörös technológiájú tolmácsberendezés.

1.2.      Az Ügyfél a tolmácsolást érintő minőségi kifogásokat csak abban az esetben érvényesíthet, ha a tolmácsolás feltételeit (lásd: V.1.1. pont) maradéktalanul biztosította.

1.3.      Az Ügyfél a tolmácsolás minőségével kapcsolatos kifogását akként érvényesítheti, hogy az OLELO Kft.-vel írásban megküldendő kifogásához mellékeli az állítását alátámasztó bizonyítékait, melyeknek tartalmaznia kell minimum három, konkrét és egybehangzó, elfogulatlan, a nyilatkozók nevét, személyes adatait ás aláírását tartalmazó véleményt a tolmácsolás hibáiról és hiányosságairól. Ezek hiányában a Felek a kifogást elő nem terjesztettnek, a szavatossági igényt alaptalannak tekintik.

2.     Az Ügyfél a fordítás minőségével kapcsolatban legkésőbb a számla esedékessége napjáig, tolmácsolás esetén pedig a teljesítést követő 48 órán belül élhet kifogással az OLELO Kft.-nek megküldött írásbeli panaszában.

3.     A rendezvénytechnikai eszközök állapotáért a telepítés végétől a bontás kezdetéig az Ügyfél felel. Az esetleges károkért (hiány, hibás állapot) az Ügyfél anyagi felelősséggel tartozik.

4.     A szerződés teljesítésének az Ügyfél érdekkörében felmerülő okokból bekövetkező késedelme esetén az OLELO Kft. jogosult az ebből eredő költségeit és többletráfordítását az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

5.     Az OLELO Kft. késedelme esetén az Ügyfélnek az OLELO Kft.-t megfelelő póthatáridő tűzésével a teljesítésre fel kell szólítania. Az Ügyfél a késedelemből eredő igényét csak akkor és azt követően érvényesítheti az OLELO Kft.-vel szemben, ha a megadott póthatáridő is eredménytelenül telt el. Amennyiben az Ügyfél póthatáridőt nem tűz, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az OLELO Kft.-t ezzel mentesíti hiánypótlási kötelezettsége és minden egyéb, a késedelemből eredő jogkövetkezmény alól.

6.1.      Az OLELO Kft. szerződésszegésért való felelőssége kizárólag a szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott károkért való felelősségre terjed ki. Nem terjed ki a szolgáltatásra létrejövő szerződés megkötésének időpontjában az OLELO Kft. által előre nem látható károkra és a szerződésszegéssel összefüggésben keletkező elmaradt vagyoni előnyre sem.

6.2.      Amennyiben az Ügyfélnek harmadik féllel szemben kártérítési kötelezettsége keletkezik (ideértve különösen a kötbért és egyéb szerződéses következményeket) az OLELO Kft. és az Ügyfél között létrejött szerződésnek az OLELO Kft. felróható, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő késedelmes teljesítése miatt, az Ügyfél ezeket a következményeket csak akkor háríthatja át az  OLELO Kft.-re, ha az Ügyfél a késedelem ilyen jellegű következményére, a kártérítés módjának, mértékének megnevezése mellett az OLELO Kft. figyelmét már a szerződéskötéskor igazolhatóan felhívta.

VII.       Elállás

1.     Az OLELO Kft. által írásban teljesítendő szolgáltatásra létrejött szerződéstől az Ügyfél írásbeli, egyoldalú jognyilatkozatával, indoklási kötelezettség és anyagi következmény nélkül elállhat, ha az OLELO Kft. a teljesítéshez szükséges tevékenységet még nem kezdte meg.

Amennyiben a teljesítés érdekében és körében az OLELO Kft. a feladat elvégzését megkezdte, úgy az Ügyfél köteles az elvégzett munka ellenértékét, de legalább a V/.3.4. pont szerint meghatározott minimum díjat megfizetni abban az esetben is, ha az elvégzett részmunkára nem tart igényt.

VIII.      Titoktartás

1.     A Szerződés teljesítése során bármilyen formában a Felek tudomásukra jutott, a másik Fél érdekkörébe tartozó információ, az adott Fél üzleti titkának minősül. Ennek alapján Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat a legszigorúbb titoktartás szabályai szerint kezelik, vagyis azokat semmilyen formában és semmilyen jogcímen harmadik, kívülálló személyek számára megismerhetővé, hozzáférhetővé nem teszik.

2.     A fentieken túlmenően a Felek tudomásul veszik, hogy a másik félnek minden olyan tény, adat, információ, megoldás titokban tartásához méltányolható és jogilag védett érdeke fűződik, amelyek a titoktartásra kötelezett Félnek tevékenysége ellátása során jutnak tudomására, és ezek megőrzését a másik Fél, az általa a teljesítésbe bevont alkalmazottai, munkatársai, alvállalkozói vonatkozásában is megtartatni és megtartani köteles.

3.     Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségük alól – a hozzájárulásban meghatározott körben és mértékig – csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával mentesülhetnek.

4.     Az OLELO Kft. a megbízás teljesítése során rendelkezésére bocsátott kéziratokat, nyomtatott, vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat a megbízás megszűnésekor az Ügyfélnek visszaadja. Postai úton történő teljesítés esetén a dokumentumok visszaadása a fordítás megküldésével egyidejűleg történik, egyéb esetben az Ügyfél köteles az átvételről az OLELO Kft. által megjelölt helyen és időpontban gondoskodni.

5.     Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a megbízással kapcsolatban az OLELO Kft. blog bejegyzésben vagy közösségi oldalon írásokat vagy fényképeket tegyen közzé oly módon, hogy azok jogi vagy természetes személyek beazonosítását semmilyen módon nem teszik lehetővé, illetőleg a megbízással kapcsolatban kizárólag általános jellegű információt közölnek, valamint kizárólag a tolmácsolás és fordítás szakmai szempontjaira szorítkoznak. Bővebb tartalom közzététele előtt az OLELO Kft. minden esetben kéri az Ügyfél ehhez való hozzájárulását.

IX.     Szellemi tulajdon, szerzői jog

1.     Az OLELO Kft. által végzett tolmácsolás és fordítás az OLELO Kft. szellemi alkotásának minősül.

Az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése során az Ügyfél rendelkezésére bocsátott fordítás, és az elvégzett tolmácsolás kizárólagos, de csak korlátozottan átruházható felhasználási joga illeti meg az Ügyfelet.

2.     A felhasználás joga az Ügyfelet csak attól az időponttól kezdve illeti meg, amikor a szolgáltatás számlájának ellenértékét az OLELO Kft.-nek megfizette.

3.     A tolmácsolás hangrögzítése kizárólag a tolmácsok és az OLELO Kft. beleegyezésével végezhető el. Hangrögzítés előtt az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a tolmácsokat és az OLELO Kft.-t a hangrögzítés céljáról és a felhasználás módjáról.

4.     Az Ügyfél a tolmácsolás rögzített hanganyagát kereskedelmi jelleggel kizárólag az OLELO Kft.-vel erre vonatkozóan megkötött, külön okiratba foglalt megállapodás esetén, az abban meghatározott jogdíj ellenében használhatja fel.

X.     Értesítések, közlések

1.     Felek a jogviszonyukkal, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban kötelesek megtenni, e-mail, az OLELO Kft. web-es felülete, ajánlott levél, vagy személyes kézbesítés útján.

Az e-mail és az OLELO Kft. web-es felülete útján tett jognyilatkozatok írásbeli nyilatkozatnak minősülnek, azok megtételét a másik fél alappal nem vitathatja, amennyiben a fél a nyilatkozat megküldését a levelező rendszer küldési igazolásával bizonyítani tudja.

2.     Az írásbeli szerződéses nyilatkozatok az alábbi időpontban tekinthetők a másik féllel közöltnek, azaz azok az alábbi időpontokban hatályosulnak:

Az e-mailen vagy az OLELO Kft. web-es felületén tett nyilatkozat azon időpontban, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé vált.

Ha az iratot postán, tértivevénnyel küldték el, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban. Ajánlott, nem tértivevénnyel küldött küldemény esetében a feladástól számított ötödik munkanapon.

Közöltnek tekintendő a postai küldemény akkor is, ha a tértivevény, vagy a visszaérkezett küldemény tanúsága szerint a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy az „nem kereste“, vagy „ismeretlen cím/címzett“, vagy „elköltözött“ jelzéssel érkezett vissza. Ezen esetekben a közlés időpontja a feladás napjától számított ötödik munkanap.

3.     A szóban tett nyilatkozatoknak joghatályuk annyiban van, amennyiben ezeket a fél írásban is megerősítette, vagy a másik fél írásban visszaigazolta, vagy a körülményekből megállapítható, hogy a Felek a szóbeli közlés szerint, annak ismeretében jártak el.

XI.     Alkalmazandó jog, alkalmazandó jogszabályok, a jogviták elbírálása

1.     Felek jogviszonyára a közöttük létre jött szerződés, a jelen ÁSZF és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

Amennyiben a fenti szerződések és a vonatkozó jogszabályok egymással ellentétes szabályozást tartalmaznának, úgy a Felek jogviszonyára első helyen a közöttük létrejött szerződés, ezt követően az ÁSZF, majd ezek után a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

2.     Amennyiben az Ügyfél is rendelkezik ÁSZF-el és az OLELO Kft.-vel fennálló jogviszonyára azt alkalmazni rendeli, úgy az OLELO Kft. és az Ügyfél ÁSZF-je közötti esetleges ellentmondás, eltérés, ellentétes szabályozás esetén a Felek jogviszonyára, a Felek között létrejött szerződés értelmezésére az OLELO Kft. ÁSZF-je az irányadó.

3.     A Felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos, abból eredő jogvitáikat a felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ezen egyeztetési, egyezségkötési folyamat a vita kezdetétől számított hatvan (60) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II-III. kerületi Bíróság, vagy a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének (alávetéses illetékesség).

XII.       Vegyes rendelkezések

1.     A Felek között létrejött szerződés érvényesen csak a Felek egyező akaratával, írásban módosítható.

2.     Felek az esetleges név- és címváltozásokról, illetőleg a szerződés teljesítésére kiható minden körülmény megváltozásáról ‑ beleértve bármelyik fél fizetőképtelenné válását; ellene vég-, csőd-, vagy felszámolási eljárás iránti kérelem előterjesztését is ‑ egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

3.     A Szerződés teljes körű vagy részleges engedményezése vagy átruházása csak a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával érvényes.

 

Budapest, 2018. augusztus